มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุม Engagement Thailand ครั้งที่ 6

วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของวิทยาเขตกาญจนบุรี ประกอบด้วย ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คุณปิยพรรณ อำไพวิทย์ สังกัดงานแผนและพัฒนาคุณภาพ และน.ส ณัชชา ตระการภัทร นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6ᵗʰ Engagement Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Engagement with the King's Philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ภาพ/ข้อมูล : อาจารย์ดร.จุฑามาศ สุคนธปฎิภาค