นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ AUN-ASEAN Experiential Learning Programme 2019 (AUN-AELP 2019)

ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี นางสาวทิตาวีร์ พันธุ์ศรีบัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และนายต่อตระกูล นามสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการ AUN-ASEAN Experiential Learning Programme 2019 (AUN-AELP 2019) "Nantopia: Breakthrough towards the City for All" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดน่าน โดยมี อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ เป็นผู้ดูแล
 
ตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ นักศึกษา 40 คน จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้เข้าร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนเมืองน่าน และร่วมกิจกรรมสถานการณ์จำลองตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ เกษตรกร คนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ รัฐบาล และ NGOs ตลอดจนใช้กระบวนการ design thinking เพื่อร่วมกันออกแบบแนวคิดการพัฒนาเมืองน่านให้เกิดความยั่งยืนบนฐานของเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมอง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเพื่อน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป