ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมค่ายเทคนิคปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 6 -7 กรกฏาคม 2562 นางอัมพา เอกจิตต์ หัวหน้างานงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด “จัดกิจกรรมค่ายเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ “ ภายใต้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ของโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนักเรียน จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือวันที่ 6-7 ก.ค.2562 และวันที่ 20-21 ก.ค.2562 โดยกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และการทดลองฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี