การอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานเกณฑ์ AUN-QA” ครั้งที่ 3

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ครั้งที่3 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Assessor AUN-QA ในประเทศอาเซียน เป็นวิทยากร ให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 3 ซึ่งการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม และระดมความคิดเห็นร่วมกัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี