อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต​กาญจนบุรี​ เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมผู้นำชุมชน เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ จากรองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นรางวัล เชิดชูเกียรติ โครงการหมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค ยกย่องให้เป็น หมู่บ้านต้นแบบ ระดับแม่ข่าย ในงาน TechnoMart 2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
ซึ่งอาจารย์ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผู้แทนจากคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมงาน
 
ทั้งนี้มี 20 หมู่บ้านจากทั่วประเทศที่ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีการขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น หมู่บ้านต้นแบบ ระดับแม่ข่าย
 
ภาพและข่าว: ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)