มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี “แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัชระ จินตะโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา, อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร, อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์, นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (ศิษย์เก่าโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์) และทีมงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 6 ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ณ หอประชุมใหม่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี