สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดกิจกรรม iNT Road Show & iNT Mobile Clinic ให้ความรู้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม iNT Road Show & iNT Mobile Clinic พร้อมกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมคณะ จัดกิจกรรม iNT Road Show & iNT Mobile Clinic เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งผู้ปฎิบัติงานด้านบริการวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงานด้านงานวิจัยและบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี