อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Center for Environment, Health and Field Sciences Chiba University

Prof. Michiko Takagaki และ Prof. Hitoshi Ohara จาก Center for Environment, Health and Field Sciences Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร จำนวน 6 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – วันที่ 6 สิงหาคม 2562 โดยได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี

International exchange program at Center for Environment, Health and Field Sciences, Chiba University, Japan
--------------------------------------------------------
On 30 July 2019, Prof. Michiko Takagaki and Prof. Hitoshi Ohara from Center for Environment, Health and Field Sciences, Chiba University, Japan welcomed Asst. Prof. Charturong Chanseetis and 6 students from Agricultural Science program, Mahidol University, Kanchanaburi Campus. Their training and visit at Chiba University during 30 July to 6 August are partial scholarships funded by Kanchanaburi Campus.