กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (Plus Camp 11)

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (Plus Camp 11) ซึ่งค่ายพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นค่ายที่ดำเนินงานโดยสโมสรนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี