มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี “แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จ.กาญจนบุรี”

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร, อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์, อาจารย์และนักศึกษาประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และทีมงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 4-6 ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ณ ห้องประชุม หอสมุดโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จ.กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกพงษ์ ภิรมย์รื่น พร้อมทีมคณาจารย์ ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ร่วมอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ
 
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และทีมงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 4-6 ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา (สายศิลป์-ภาษา และสายศิลป์-คำนวณ) ณ ห้องประชุม หอสมุดโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จ.กาญจนบุรี