มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับโรงเรียนสมุทรปราการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับโรงเรียนสมุทรปราการ ณ อุทยานธรณี พิพิธภัณฑ์ธรณี และพิพิธภัณฑ์พืช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านธรณีศาสตร์ และพรรณพืช แก่ครูและนักเรียนจำนวน 165 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ดังนี้ อาจารย์ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ ดร.ปาริสา นิ่มเนตร อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แก้วดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ และคุณสุภัทร ประสพศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ