นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมการแข่งขัน “Halal Science Camp & Quiz bowl 2019”

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมการแข่งขัน “Halal Science Camp & Quiz bowl 2019” และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (รอบ 10 ทีมสุดท้าย) ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการเครือข่ายและฝึกปฏิบัติการภาคสนามด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล สำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ทั้งหมด 25 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารของวิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 2 ทีม ได้แก่
ทีมที่ 1 นางสาวภคกุล ไพบูลย์ และ นางสาวกัลยาพร เรืองมณีชัชวาล
ทีมที่ 2 นางสาวสกีนา หวังเจริญ และ นางสาวกฤติยาภรณ์ คำป้อม
โดยมี ผศ.ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ และ อ.ดร.นัทธีวรรณ อุดมศิลป์ เป็นผู้ดูแลทีม
———————————————————————
Students from Food Technology program​ joined "Halal Science Camp & Quiz bowl 2019" and advanced into the final round of the Science Quiz Competition for students among various​ science programs, and universities in Thailand during​ 1-6 August​ 2019 at The Halal Science Center, Chulalongkorn University.
 
ภาพ: ผศ.ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ และ อ.ดร.นัทธีวรรณ อุดมศิลป์
ข้อมูล : อ.ดร.เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย