มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี “แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี”

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์, อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และทีมงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 6 ของ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต โดยมี อาจารย์ปฐมพงค์ พรหมสังคหะ อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน ให้การดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียน​สมเด็จ​พระ​ปิยมหาราชรมณี​ยเขต จังหวัด​กาญจนบุรี​
--------------------------------------------------------------------------
August 8th 2019; Mahidol University, Kanchanaburi Campus led by faculty​ members from Food Technology, Management, Agricultural Science, Conservation Biology, and Environmental Engineering and Disaster Management programs introduce​d undergraduate admission​s to prospective​ students at Somdetch Phra Piya Maharaj Rommaniyakhet School.