หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาภายใต้โครงการมหิดลพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 22, 25 กรกฎาคม และวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค อาจารย์ ดร.
สุภัทรา ชื่นชอบ และทีมงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาในหัวข้อ "โครงสร้างสารพันธุกรรมเซลล์สิ่งมีชีวิต และการสังเคราะห์แสงของพืช” ภายใต้โครงการมหิดลพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการทางด้านโครงสร้างสารพันธุกรรมเซลล์สิ่งมีชีวิต และการสังเคราะห์แสงของพืช ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
———————————————————————
On July 22th, 25th and August 2nd, Dr.Chetsada Phaenark, Dr.Supatra Chunchob and team from Conservation Biology program, Mahidol University Kanchanaburi Campus organized practical skill in Biology. The intention was to practice students of Saiyoknoiwittaya School, Kanchanaburi on genetic structures in living cells and photosynthesis in plants.
 
ภาพ/ข่าว: อาจารย์ ดร.สุภัทรา ชื่นชอบ