การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ”กิจกรรม R2R Clinic”

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร “กิจกรรม R2R Clinic” โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรนำโดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เขียนโครงร่างงานวิจัยและคู่มือการปฏิบัติงาน จัดโดยงานบริหารและทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
——————————————————————
August 9th 2019, Dr. Amnat Jarerat, Asst. to Vice President of Kanchnaburi Campus for Academic and International Relations gave an opening​ speech in training and developing workshop “R2R Clinic” for supporting​ staff at Nillakan Meeting Room 3rd floor, Mahidol University Kanchanaburi Campus.