กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมประกอบไปด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 แนะนำการลงทะเบียนเรียน ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โดยแนะนำการบริการและสวัสดิการด้านสุขภาวะทางกายและใจ และสโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวแนะนำกิจกรรมนักศึกษาภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา