อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ รับฟังปัญหา และให้บริการวิชาการ เรื่องโรคพืชและการกำจัดศัตรูพืช

วันที่ 16 สิงหาคม 62 รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วินิจสานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากร ในการเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่องโรคพืชและการกำจัดศัตรูพืช ภายใต้โครงการการบริการให้คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้คำปรึกษา รับฟังปัญหา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องโรคพืชและการจัดศัตรูพืช ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 31 ราย ณ หมู่บ้านสามัคคีธรรม หมู่ 5 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 
ภาพ /ข้อมูล : งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ