คณาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MoU ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NCBIM และ ICBIM 2019 ครั้งที่ 2

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 อาจารย์สุริยา บุตรพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 10 แห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MoU ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NCBIM และ ICBIM 2019 ครั้งที่ 2 “The 2nd International conference on business, informatics, and management.” and “The 2nd National conference on business, informatics, and management.” (Emerging technology disruption and new business model) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา 2) การทำวิจัยร่วมกัน 3) ความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ4) ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในอนาคต ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต