กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวชี้แจงการให้บริการต่างๆ อาทิ สถานที่จอดรถ การให้บริการรถราง/รถรับส่ง และการก่อสร้างโดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี และสโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวแนะนำกิจกรรมนักศึกษา ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน และการใช้ชีวิตประจำวันภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรของบริษัทโล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด บรรยายพิเศษและสาธิต “การขับขี่ปลอดภัย” ณ ห้องบรรยายไพลินภูธาร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม