สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ จัดประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองปริญญา จากสภาวิศวกร เพื่อรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์มนต์ชัย พุ่มแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร นำโดย ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ที่ปรึกษาสภาวิศวกรฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ประธานอนุกรรมการ และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมห้องปฎิบัติการเพื่อรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังนำคณะอนุกรรมการตรวจห้องปฎิบัติการด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร เยี่ยมชมห้องสมุด และสถานที่รอบๆ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี