มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมแสดงผลงานวิจัยในกิจกรรม MAHIDOL R-I-SE NOW

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำผลงานวิจัยเรื่อง "การรวบรวมพันธุกรรมสมุนไพรว่านขันหมากในประเทศไทย" เข้าร่วมในกิจกรรมนิทรรศการ MAHIDOL R-I-SE NOW โซน Research and Technology ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ และตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตอบยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม และ 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
โดยมีศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ศาตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงานต่างๆ ร่วมเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นของ ม.มหิดล กว่า 90 บูธผลงาน