กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ “ทำอย่างไรได้ไปต่างประเทศ”

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้กับนักศึกษาที่สนใจ เรื่องทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ พร้อมให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศญี่ปุ่น มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
 
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและศักยภาพในระดับสากล
 
นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ต่างประเทศ ได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โทรศัพท์ 034-585058 ต่อ 1113 หรือติดตามข่าวสารด้านทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ได้ที่ Facebook : กลุ่มทุนการศึกษาMUKA