อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร หารือการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน ให้กับนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิสุทธรังษี เพื่อร่วมหารือเป็นที่ปรึกษาการจัดทำโครงงาน เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเชื้อราก่อโรคในแมลง “ ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้ 1) เชื้อราขาว (Beauveria bassiana ) และ2) เชื้อราเขียว (Metarhizium anisopliae ) ณ ห้องประชุม Co – Meeting Room ชั้น1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี