กิจกรรมแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียน (สายวิทย์-คณิต และศิลป์ภาษา) โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี

วันที่ 2 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.พรวิวรรณ โพธาสินธุ์ อาจารย์สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ พร้อมด้วยอาจารย์เพ็ญศิริ ประชากิตตกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และทีมงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 6 ของโรงเรียนวิสุทธรังษี (สายวิทย์-คณิต และศิลป์ภาษา) ณ ห้องแนะแนวโรงเรียน​วิสุทธรังษี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จุรีพร แก้วณะศรี อาจารย์แนะแนวโรงเรียนวิสุทธรังษี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก