กิจกรรมแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี

วันที่ 3 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และทีมงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 6 ของ โรงเรียนวิสุทธรังษี (สายวิทย์-คณิต และศิลป์ภาษา) พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม การนำเสนอโครงงาน และห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียน ณ โรงเรียน​วิสุทธรังษี จังหวัด​กาญจนบุรี​