สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “Gene transfer across species boundaries in bryophytes: evidence from major life cycle stages in Homalothecium lutescens and H. sericeum"

วันที่ 4 กันยายน 2562 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “Gene transfer across species boundaries in bryophytes: evidence from major life cycle stages in Homalothecium lutescens and H. sericeum" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.วีระชน สว่างเพราะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยา จาก Lund University ประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนสาระความรู้ กับนักศึกษาและผู้สนใจ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ดู Live ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/355797427783873/videos/653206498500049?sfns=mo