โครงการอบรมความปลอดภัย ในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

วันที่ 4 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีทีมวิทยากรจากงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กิจกรรมประกอบด้วย ฐานที่ 1) ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ฐานที่ 2) เอกสารกำกับข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี การทิ้งของเสียอันตราย ฐานที่ 3) ความปลอดภัยในการใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์ปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และฐานที่ 4) การใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินภายในอาคาร
ณ ห้องบรรยาย L-316 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์