กิจกรรมแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมรับเป็นที่ปรึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 4 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วินิจสานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร พร้อมอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปีที่4 และทีมงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 6 ของโรงเรียนวิสุทธรังษี (สายวิทย์-คณิต และศิลป์ภาษา)
นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างอาจารย์ ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร รับเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในหัวข้อ “การใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้สัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น