มหาวิยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หารือด้านวิจัย "โครงการ ยกระดับคุณภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลเชิงอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกอย่างยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62 คุณวิชญ์ ชินธรรมมิตร ผจก.ทั่วไป บจ. เค.ซี.เกษตรกรรม เข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี "โครงการ ยกระดับคุณภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลเชิงอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกอย่างยั่งยืน" พร้อมหารือโครงการ นักศึกษา สหกิจศึกษาปีการศึกษา 2562 เพื่อฝึกงานในอนาคต โดยมีผู้บริหาร และอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ นำโดย อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี (ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี (ด้านการศึกษา) อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร อาจารย์มนต์ชัย พุ่มแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์ ดร.เนติยา การะเกตุ และอาจารย์ ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ