การตรวจประเมินหลักสูตร AUN–QA ( AUN Quality Assurance) ประจำปี 2562

วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร AUN–QA (AUN Quality Assurance) นำโดยประธานกรรมการตรวจประเมิน รศ.ดร.ชวลิต วงษ์เอก รศ.ดร.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช และนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง และกรรมการตรวจประเมิน ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันท์ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ผศ.ดร.ธัญวี ประทุมสุวรรณ์ และอ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม โดยมีหลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมิน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรธรณีศาสตร์ และหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี