หลักสูตร​เทคโนโลยี​การ​อาหาร​ มหาวิทยาลัย​มหิดล​ วิทยาเขต​กาญจนบุรี​ ให้ความรู้แก่โรงงานน้ำตาลทราย เพื่อลดการสูญเสียในระหว่างการผลิต

วันที่ 10​ กันยายน​ 2562 อาจารย์​ ดร. อำนาจ​ เจรี​รัตน์​ อาจารย์​ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ให้ความรู้แก่นักควบคุมและ​ตรวจสอบ​คุณภาพของโรงงาน​น้ำตาลจำนวน 20 โรงงาน ในหัวข้อ "จุลชีววิทยาที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์​ในน้ำเชื่อม/น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์​อื่นๆ" ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม​อ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1​ โดยมีวัตถุ​ประสงค์​เพื่อแนะนำแนวทางในการลดการสูญเสียน้ำตาลอันเนื่องมาจากจุลินทรีย์​ ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวอ้อยจนเป็นผลิตภัณฑ์​และการเก็บรักษา