คณาจารย์และนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงพื้นที่ทำแปลงสาธิตส่งเสริมการปลูกถั่วอัลฟัลฟ่า ร่วมกับชุมชน

วันที่ 9 กันยายน 2562 อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และอาจารย์น.สพ.ดร.สราวุฒิ ทักษิโณรส อาจารย์ประจำโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่าปศุปาลัน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนักศึกษา (รายวิชา KAAG 206 ส่งเสริมการเกษตร) ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ทำแปลงสาธิตส่งเสริมการปลูกถั่วอัลฟัลฟ่า ซึ่งเป็นราชาของพืชอาหารสัตว์ เพื่อเป็นพืชทางเลือก ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่หมู่บ้านไตรรัตน์ หมู่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ใหญ่เอนก อ่อนช้อย และชุมชนบ้านไตรรัตน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฎิบัติการทำแปลงเกษตร