หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดอบรม "กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยา หัวข้อ "เซลล์และการแบ่งเซลล์"

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยามหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยา หัวข้อ "เซลล์และการแบ่งเซลล์" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการมหิดลพี่เลี้ยง มหาวิทยายาลัยมหิด นำโดยดร. เจษฎา แพนาค