มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

วันที่ 17 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562 ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวให้โอวาทกับบุคลากร ผ่านคลิปวีดีโอ และได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นายปิยชน โพธารมย์ หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับ และสวัสดิการประเภทต่างๆ ให้กับบุคลากร ณ ห้องอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี