ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมแนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit)

วันที่ 17 กันยายน 2562 อาจารย์ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมบรรยายให้ความรู้แนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) โดยได้รับเกียรติจาก นายปราณีต กลิ่นสังข์ นักทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี