กิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 18 กันยายน 2562 นางสาวกาญจนาถ เสาวกุล และนางสาวณัฐิตา ขีเจริญสุข บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งสอนการใช้ระบบสารสนเทศภายในห้องสมุด ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการสืบค้นทรัพยากร การให้บริการต่างๆ และรับทราบข้อมูลข่าวสารของห้องสมุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และทรัพยากรของห้องสมุดได้ถูกใช้ร่วมกันภายในเครือข่ายมหิดลเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดให้บริการ กับบุคลากรนักศึกษา และประชาชนทั่วไป วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -17.00 น. ปิดทำการ วันเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดราชการ