นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี ร่วมกับนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 อ.ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี โดยมีอาจารย์ ดร.เสน่ห์ จิตต์กลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาของวิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งมีคณาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Enrichment Science, Mathematics, Technology and Environment, ESMTE)​ ของโรงเรียนวิสุทธรังษี ในหัวข้อ "สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในแหล่งน้ำของวิทยาเขตกาญจนบุรี " มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ศึกษาข้อมูล และค้นหาตนเอง สำหรับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในอนาคต ณ ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี