ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thailand Youth Voices for Biodiversity

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายอุกฤษณ์ พุมนวล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และนางสาวปพิชญา หล่อศุภสิริรัตน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "Thailand Youth Voices for Biodiversity เสียงแห่งรักษ์จากเยาวชนไทย เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ" ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกและระดับประเทศเป็นครั้งแรก โดยในงานนี้ เยาวชนจะได้ร่วมกิจกรรมแบบ Intensive Workshop แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน จากผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายและก้าวต่อไปร่วมกันอย่างแข็งแรงเพื่อสร้างวิถีการมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติต่อไป
 
ข่าว : อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฎิภาค
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ThailandYouthBiodiversityNetwork/