อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ บรรยายภาคสนาม หัวข้อ “พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของชะนี”

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายภาคสนามในหัวข้อ “พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของชะนี” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์
โดยการออกภาคสนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “ประเด็นเฉพาะเรื่องทางมนุษยวิทยากายภาพ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับชะนีในพื้นที่ธรรมชาติและให้นักศึกษาได้เกิดคำถาม และเกิดความรู้แลกเปลี่ยนทางสังคมและวิทยาศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่า เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ประเด็นระหว่างมนุษย์กับไพรเมตชนิดอื่นๆ ต่อไป