หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภาคสนาม “เทคนิคการจับและเซทแมลง”

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์เชิงอนุรักษ์ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภาคสนาม “เทคนิคการจับและเซทแมลง” ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เอกชัย จิรัฏฐิติกุล เป็นผู้ควบคุมการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการจับและเซทแมลง
นอกจากนี้ยังมีทีมคณาจารย์ของวิทยาเขตกาญจนบุรีที่เป็นวิทยากรร่วมนำโดย อ.ไพพรรณ แพเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อ.ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คุณบุรินทร์ แสนสุข และคุณเอกจักร์ จันทร์ดอน นักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ พื้นที่โดยรอบ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี