กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนจิตอาสาจากโครงการ Youth for Understanding (YFU) ประเทศเยอรมันนี

อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี (ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) กล่าวต้อนรับพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนจิตอาสาจากโครงการ Youth for Understanding (YFU) ประเทศเยอรมันนี ที่ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคม 2562 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.Miss Amelie Rübsame
2.Miss Helena Elisabeth Haverkate
3.Miss Katharina Maria
ทั้งนี้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน อาทิ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้กับบุคลากร การฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับนักศึกษา และการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักศึกษา
 
Mahidol University Kanchanaburi Campus organised an activity for German Volunteers from Youth for Understanding (YFU) exchange program.
**********************************
Prof.Amnat Jarerat, assistant to the Vice President of Kanchanaburi Campus for Academic and International Relations, welcomed and gave certificates to 3 German Volunteers from Youth for Understanding (YFU) exchange program including
1. Miss Amelie Rübsame
2. Miss Helena Elisabeth Haverkate
3. Miss Katharina Maria Schuster
The activity during​ October​ 13-17, were exchanging and earning culture, English conversation skill among Thai staffs and German volunteers such as English skills in daily life for staffs. The volunteers also participated in scientific practice and experiments with students and professors of Mahidol University Kanchanaburi Campus.