นักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ได้รับทุน MU Backpack 2019 เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "MU Backpack Forum 2019"

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ได้รับทุน MU Backpack 2019 เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "MU Backpack Forum 2019" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยนช์ให้กับนักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนต่อไป จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ และกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ทั้งนี้ วิทยาเขตกาญจนบุรี มีนักศึกษาร่วมโครงการจำนวน 5 ทีม เข้าร่วมแสดงผลงาน และได้รับรางวัล ดังนี้
1.ทีม Togerther is True
2.ทีม BIZ FAM
3.ทีม Indo Indy
4.ทีม Seed to success ได้รับรางวัลรายงานยอดเยี่ยม (เนื้อหาและความคิดสร้างสรรค์) The Best Reports (Content and Creativity)
5.ทีม Pyxis ได้รับรางวัลดีเด่น (ความคิดสร้างสรรค์) The Honorable Mentions (Creativity)
———————————————————-
November 6, 2019
MU Backpack scholarship students from Mahidol University Kanchanaburi Campus presented their experience​s in “MU Backpack Forum 2019” organized by International Relations Division and Division of Student Affair.
The objective of this​ activity​ is to encourage​ the scholarship students and the opportunity to exchange experiences on traveling to learn about the culture of neighboring countries as well as sharing useful information with students who are interested in applying for scholarships in the future.
There were 5 teams from Kanchanaburi Campus in this activity;
1. Togerther is True team
2. Seed to success team and won The Best Reports (Content and Creativity)
3. BIZ FAM team
4. Indo Indy team
5. Pyxis team and won The Honorable Mentions (Creativity)