วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เข้าร่วมทดลองเรียนในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์กับนักศึกษา ก่อนยื่นใบสมัคร รอบ Portfolio

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี (ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) พร้อมด้วยคณาจารย์ ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ได้เข้าทดลองฝึกเรียนรู้ และปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษา ในหัวข้อ “การเก็บรักษาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ไว้ในธนาคารจุลินทรีย์ ” ณ ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
โดยนักเรียนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ เป็นนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร์ และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนระดับอุดมศึกษา การค้นหาความถนัดและความชอบเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี จะเปิดรับรอบที่ 1 (Portfolio) ระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 นี้