สโมสรนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล สืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมงานลอยกระทง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวเปิดกิจกรรมงานลอยกระทง และเป็นประธานกรรมการประกวดนางนพมาศ จัดโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงรักษ์ป่า การประกวดหน้ากากแฟนซี ตลาดนัด MUKA HUB การเย็บถุงผ้า Helping Hands และบ้านผีสิง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพถ่ายโดย นายกันตพัฒน์ ศุจินันท์ชยะกูร นศ.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3