กิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ ร่วมกับ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และบุคลากรงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 13 พ.ย.-11 ธ.ค. 2562 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี