ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดูนกเมืองไทย Thailand Bird Race 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดูนกเมืองไทย Thailand Bird Race 2019 เนื่องใน "งานรับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 6 " ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ทีม Limestone Wren Babbler's friend
1. นายธนภัทร กลับชุ่ม ศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ รุ่นที่ 10
2. นายอุกฤษณ์ พุมนวล นักศึกษาสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชั้นปีที่ 4
3. นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรอ่อน นักศึกษาสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชั้นปีที่ 4
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ทีม White-eyed River Martin
1. นางสาวจันทรัตน์ ทองเดช นักศึกษาสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชั้นปีที่ 3
2. นางสาวสุริยพร สะท้าน นักศึกษาสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชั้นปีที่ 3
3. นายรามิล เกาะแก้ว นักศึกษาสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชั้นปีที่ 3
 
และขอแสดงความชื่นชมกับ ทีม Happy bird's day
1. นางสาววริศรา ค้าโค นักศึกษาสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวธันยธรณ์ โลหะบรรเจิด นักศึกษาสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชั้นปีที่ 2
3. นายปรเมธ สีจันฮ้อย นักศึกษาสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชั้นปีที่ 2
ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
 
ภาพ-ข้อมูล : อาจารย์ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค