นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล รับทุนการศึกษาจาก Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) นำโดย Mr.Toshio Hashiguchi Executive office, General Manager of MOECO BKK office และ Mr.Yuichi Ikegami Unit General Manager, Administration Unit ในการเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 6 ราย เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา MOECO Scholarship 2019 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี ศาลายา มีรายชื่อนักศึกษารับทุน ดังนี้
 
1.นายกิตติธัช จิตต์สวัสดิ์ ชั้นปีที่ 4
2.นางสาวพิกุลกาญจน์ ขวัญชื่น ชั้นปีที่ 4
3.นางสาวนพิษฐา อินทร์ไธสง ชั้นปีที่ 3
4.นางสาวชุติมา บุญยงค์ ชั้นปีที่ 3
5.นายชยุต เหลืองทอง ชั้นปีที่ 2
6.นางสาวสุทธิดา มุ่งหาแก้ว ชั้นปีที่ 2
 
ภายถ่ายโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล