มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ดังนี้ ฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ ทีมวิทยากร คือ
1.อาจารย์ ดร.พัชชาวี นวลขาว
2.คุณปราโมทย์ นนทารักษ์
3.นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์
ฐานการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตชี้วัดคุณภาพน้ำ ทีมวิทยากร คือ
1.อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย
2.คุณสุภัทร ประสพศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ)