สภานักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “ Meet the Vice President for Kanchanaburi Campus"

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อเสนอแนะปัญหาภายในวิทยาเขตฯ จากนักศึกษา ในกิจกรรม “ Meet the Vice President for Kanchanaburi Campus” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม
 
ทั้งนี้สภานักศึกษา ได้มีการรวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษา นำเสนอต่อทีมผู้บริหาร นอกจากนี้ทีมผู้บริหารได้ชี้แจ้งนโยบาย การบริหารจัดการด้านต่างๆ และนำข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะต่างๆ จากนักศึกษาไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกันต่อไป