วิทยาเขตกาญจนบุรีให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ในโอกาส เยี่ยมชม และศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและเตรียมความพร้อมจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
โดยกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี การแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานร่วมกันในด้านต่างๆ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรณี พิพิธภัณฑ์พืช สำนักงานอาคารอำนวยการ และพื้นที่ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี